Ontstaan van de Heemkundige Kring van Zulte

Het jaar 1976 is een bijzonder jaar voor Zulte. De gemeente staat op de drempel van een fusie met twee naburige gemeenten Olsene en Machelen en er zijn verkiezingen op komst. Als de zeer populaire burgemeester Adolf Ghijselinck onverwachts komt te overlijden wordt hij ad interim opgevolgd door Jozef De Clerck. Het is onder zijn beleid dat enkele initiatiefnemers van het eerste uur de plannen voor een eerste publicatie concreet gestalte geven.
Het bonte gezelschap bestaat uit een achttal mensen: Robert Vermeeren (gemeentesecretaris) , Wilfried Bombeke (architect), René Goessaert (gepensioneerd hoofdonderwijzer), Maurits Vandeputte (boekhouder bij de Wolspinnerij Zulte), Fred Willemijns (leerkracht talen) en Leon De Keyster (boekhouder bij de brouwerij Anglo-België). Voor het fotomateriaal doen ze onder meer beroep op Olsenaar Daniël Van Quickelberghe, die toen al over een uitgebreid archief beschikt.

Het eerste jaarboek…

jaarboek 1976

In december van dat jaar is de eerste publicatie een feit. Het boekje dat rijkelijk geïllustreerd is met zwart-wit foto’s telt een honderdtal pagina’s en heeft als titel : “Bijdrage tot de geschiedenis van Zulte” en belicht in een aantal artikels verschillende facetten van de geschiedenis van de gemeente Zulte. Zulte wordt gesitueerd in het graafschap Vlaanderen,het landschap en bewoning door de eeuwen heen wordt behandeld en de parochiegeschiedenis komt uitgebreid aan bod. Verder gaat er heel wat aandacht naar industriële revolutie in de negentiende eeuw en de geschiedenis van het Zultse onderwijs. De publicatie wordt gratis verspreid over alle gezinnen van de deelgemeente Zulte.

De start

Het logo van de Geschied- en Heemkundige Kring van Zulte

Na de fusie leiden contacten met gelijkgestemde zielen uit de andere fusiegemeenten al heel snel tot de oprichting van de Heemkundige Kring van Zulte “Aend’ Leye, uyt eenen stronc” . De Heemkundige Kring is zo de eerste vereniging in groot Zulte met leden en activiteiten over de grenzen van de drie fusiegemeenten heen! In het logo van de vereniging zitten dan ook de wapenschilden van de drie deelgemeenten verwerkt.
Zultenaar André De Poorter die in 1980 tot de Kring toetreedt maakt tot 2001 deel uit van het bestuur. In Olsene kan de vereniging rekenen op de medewerking van Daniël Van Quickelberghe en oud gemeenstesecretaris Jozef Devenijn, in Machelen vervoegen Luc Levrau en Johan Jaspaert het gezelschap. Vanaf dan verschijnt onder impuls van voorzitter Maurits Vandeputte jaarlijks een boek met heel wat historische informatie over de verschillende deelgemeenten. Johan Jaspaert, toen werkzaam bij drukkerij Emka te Kruishoutem, staat telkens in voor de prachtige lay-out en verzorgde druk. Vanaf het 15de jaarboek (1994) verschijnen de Bijdragen tot de geschiedenis en de folklore van Machelen, Olsene en Zulte om de twee jaar en in de 17de editie (1998-1999) doet de kleurendruk zijn intrede.

Naast het uitbrengen van de jaarboeken neemt de vereniging ook deel aan de Heemdagen en Raadsvergaderingen in Oost-Vlaanderen en worden de uitgaven geruild met 50 andere Oost-Vlaamse kringen.
De redactieraad jaarboek 2008-2009: v.l.n.r. Maurits Vandeputte, Luc Voet, Johan Jaspaert, Fred Willemijns en Daniël Van Quickelberghe.

De redactieraad jaarboek 2008-2009, v.l.n.r.: Maurits Vandeputte, Luc Voet, Johan Jaspaert, Fred Willemijns en Daniël Van Quickelberghe.

In  2009 overlijdt Fred Willemijns, medewerker van het eerste uur en samen met voorzitter Maurits Vandeputte en Danni Van Quickelberghe één van de bezielers van de Heemkundige Kring. Fred heeft zich tot op zijn sterfbed ingezet voor de uitgave van 2008-2009 en is nog aanwezig voor de groepsfoto van de redactieraad die op dat ogenblik nog vier andere leden telt, namelijk Daniël van Quickelberghe, Johan Jaspaert, Luc Voet en Maurits Van De Putte. Deze laatste acht de tijd gekomen om de fakkel door te geven en wordt opgevolgd door Daniël Van Quickelberghe als voorzitter. 

Verder is 28 maart 2009 voor de Geschied- en Heemkundige Kring een heel bijzondere dag: het vroegere schoolhuis dat destijds diende als woonst voor de hoofdonderwijzers wordt na een opknapbeurt door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld en op 28 maart officieel in dienst genomen door de Kring als archief- en vergaderruimte.
Na het wegvallen van Fred Willemijns  dringt de noodzaak voor vernieuwing  zich op : Alex Colpaert  (Olsene) en Willy Nachtergaele (Zulte) treden in 2009 toe tot het bestuur. In 2011 wordt Johan Jaspaert voorzitter van de Kring. Maar de Heemkundige Kring zou nooit zijn wat hij is zonder de steun van verschillende freelance auteurs die telkenmale weer opnieuw zorgen voor de noodzakelijke research en publicaties in ons jaarboek. In de voorbije jaren konden we hiervoor onder andere rekenen op Dr. Luc Goeminne, André Goeminne,  Vanni Peirs, André De Poortere en Luc Levrau, waarvoor onze dank !

Het huidige bestuur van de Geschied- en Heemkundige Kring van Zulte, v.l.n.r. rechtstaand: Alex Colpaert, Luc Voet, Willy Nachtergaele en Johan Jaspaert en zittend: Peter Bral, Daniël Van Quickelberghe en André Goeminne.